Registerbeskrivning

1.6 2013

Rekisteriseloste

1.6 2013

1. Registeransvarig

Stormwind Ab Oy

Nissbacksvägen 7 E 61

02780 Esbo

Finland

1. Rekisterinpitäjä

Stormwind Ab Oy

Nissbacksvägen 7 E 61

02780 Esbo

Finland

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Tomas Gustafsson

info (at) stormwind.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Gustafsson

info (at) stormwind.fi

3. Registrets namn

Stormwinds kontaktregister

3. Rekisterin nimi

Stormwindin yhteysrekisteri

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

 1. Att hantera produktleveranser
 2. Att informera den registrerade om Stormwinds verksamhet

4. Hekilötietojen käsittelyn tarkoitus

 1. Tuotetoimitusten käsittely
 2. Rekisteröidyn tiedottaminen Stormwind:n toiminnasta

5. Registrets datainnehåll

 1. Namn
 2. Alias
 3. Adress
 4. E-postadress
 5. Telefonnummer

5. Rekisterin tietosisältö

 1. Nimi
 2. Alias
 3. Osoite
 4. Sähköpostiosoite
 5. Puhelinnumero

6. Regelmässiga uppgiftskällor

 1. Kunduppgifter vid produktleverans
 2. Användarregistrering (opt-in) på Stormwinds nätsidor

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Asiakastiedot tuotetoimituksessa
 2. Käyttäjärekisteröinti (opt-in) Stormwind:n nettisivuilla

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna utlämnas inte

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna översändes inte

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

9. Principer för skyddet av registret

 1. Manuellt material förvaras i låsta utrymmen
 2. ADB-register förvaras hos ISP:s serverpark, i låsta utrymmen, enligt ISP:s säkerhetsprinciper
 3. ADB-register förvaras hos Stormwinds förvaringsmedia, i låsta utrymmen

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 1. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa
 2. ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään ISP:n palvelimilla, lukituissa tiloissa, ISP:n tietoturvaperiaatteiden alaisuudessa
 3. ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään Stormwind:n tallennusmedialla, lukituissa tiloissa